Obecní knihovna Věcov


O knihovně

Půjčovní doba
středa: 16:00 - 17:00

Služby
Půjčování knih a časopisů je bez poplatků.
Během půjčovní doby je v knihovně volně přístupný internet, který je zdarma. V knihovně je také možnost využít tiskárnu u PC a kopírku - ceny tisku dle dohody.

Kontakty
Knihovnice: Magdaléna Prosecká
tel.: 566 562 821 (OÚ)
mobil: 723 114 241
e-mail: 
knihovnavecov@seznam.cz
ucetni@vecov.cz

Obecní knihovna Věcov, Věcov 61, 592 44 Věcov

Zřizovatel
Obec Věcov, Věcov 61, 592 44 Věcov

Knihovní řád

Statistika pro rok 2022
- 2464 knih ve vlastním fondu
- 37 registrovaných čtenářů (ze 691 obyvatel obce)

Knihovna Věcov
Knihovna má dlouholetou tradici a sahá do období kolem roku 1925. Na počátku stál „Spolek venkovské omladiny ve Věcově“. Mladí lidé hráli v ochotnickém divadle a za výtěžek si kupovali knihy a půjčovali je místním občanům a zájemcům. Půjčování knih trvalo do roku 1948, kdy přišel zákaz některé knihy půjčovat.
Později vznikaly knihovny v okolních obcích – Jimramovské Pavlovice, Míchov, Roženecké Paseky, Koníkov a Odranec. Tyto knihovny byly umístěny většinou v rodinných domech a často v nevyhovujících podmínkách. Tyto obce se v roce 1964 sloučily a staly se součástí obce Věcova. Současně s tím se sloučily i knihovny z těchto obcí a vznikla „Místní lidová knihovna ve Věcově“.
Od roku 1955 se začalo znovu půjčovat knihy. Od roku 1958 byla Místní lidová knihovna Věcov umístěna ve zchátralé budově čp.49 ve Věcově ( v současné době klubovna mládeže). Knihovna byla sice umístěna v samostatných veřejně přístupných prostorech, ovšem v nevyhovujícím, vlhkém a nevytápěném prostředí.
Později Místní národní výbor ve Věcově vyčlenil ve své budově čp.61 (obecní úřad) dvě samostatné místnosti.
Současnost a umístění:
V roce 1991 se „Místní lidová knihovna Věcov“ přejmenovala na „Obecní knihovnu Věcov.“ V roce 2002 byla knihovna zaregistrována Ministerstvem kultury – ČR, pod názvem „Obecní knihovna Věcov, základní knihovna“ a bylo jí přiděleno číslo evidenční 0685/2002. Od roku 2002 je tato knihovna organizační složkou obce Věcov dle zřizovací listiny ze dne 27. 6. 2002 s účinností od 1. 1. 2002. V roce 2000 byla provedena oprava místností knihovny a prostory byly zvětšeny o jednu malou místnost. V roce 2006 byla provedena celková revize knihovního fondu pracovníky okresní knihovny Žďár nad Sázavou a knihovnicí obecní knihovny Věcov.
V budově čp. 61 ve Věcově (budova obecního úřadu) je knihovna umístěna dodnes.
Modernizace
Obecní úřad Věcov má zájem na dobré práci v knihovně. V současné době Obecní úřad Věcov připravuje její modernizaci. Chceme naši malou ale útulnou a dobře vybavenou knihovnu co nejvíce prezentovat a přiblížil ji tak širokému okruhu čtenářů a návštěvníkům obce. V letošním roce se bude v naší knihovně vyměňovat nábytek a zařízení, které se bude z části hradit z grantového programu Kraje Vysočina „ Líbí se nám v knihovně 2007“ a z části z rozpočtu obce Věcov. Při této rekonstrukci a modernizaci obecní knihovny dojde i na výměnu podlahové krytiny a drobné stavební úpravy.
Úspěchy a ocenění
V roce 2006 dostala obecní knihovna Věcov ocenění „Knihovna Vysočiny 2006“.
Knihovníci
Od roku 1958 do roku 1993 knihovnu vedla paní Zdeňka Prosecká, Věcov čp.9, od roku 1994 do roku 2002 pan Svatopluk Fuchs, Věcov čp. 21 a od roku 2003 dosud opět paní Zdeňka Prosecká.
Paní Zdeňka Prosecká byla v období 1981 - 1994 také současně ředitelkou Základní školy ve Věcově.

Kontakt: 566 562 821